CALVOS-VILASOUTO-O INCIO
 
 
 
 

1.- Petición O Concello do Incio. A petición aparece firmada por dous veciños e no nome de todos os veciños de Calvos.

 

2.- Proxecto presentado. Con este proxecto presentado e os mapas correspondentes está claro que queremos indicar a posibilidade doada de facelo e un precio pensamos que totalmente posible.

 

3.- Petición a CHMS e a Diputación de Lugo. Axudas ao proxecto. Estas dúas peticións foron presentadas en Lugo na Confederación Hidrográfica Miño-Sil e na Deputación de Lugo. Febreiro de 2020.

 

Nota: De momento da reunión que tuven  co alcalde de o Concello do Incio en febreiro de 2020 simplemente me indicou que a idea era moi boa, pero que o Concello non tiña un duro para acometer ese traballo. Deulle entrada a petición.

Haberá que esperar ao futuro. A obra é básica por motivos evidentes.

 

 

4.- A nosa petición é lóxica. Hai razóns indiscutibles e lóxicas.

 

Encoro e Vilasouto. ¡Así sí!

Fotografía Secundino Lorenzo.

4.1.- Os pozos negros, sistema actual de recollida de augas fecais,  o final afectarán as augas subterraneas e incumpliremos toda a normativa para axudar a que o cambio climático non nós afecte de forma irreversible.

4.2.- Saneamento do encoro de Vilasouto. Este tema é o número 1 para O Concello e para a provincia e Galicia. O encoro seguirá eutrofizandose ano si e ano tamén. E as causas están claras, non é a subida de temperaturas, que tamén, hai que sanear as súas augas e o entorno. Eso é a condición número un para rematar con este problema científicamente.

Saneamento,  depuradoras (que depuren realmente, non depósitos "de augas fecais e outras" que non fan nada)  e ningún vertido o encoro que no esté saneado. Por suposto nos pueblos e nas granxas hai que depurar.

Ver este artigo meu nesta misma páxina web. A eutrofización dos encoros en Galicia.  Un grave problema sin resolver.   Non deixedes de ler este artigo, hai moito engaño e descoñecemento na xente. É un tema urxente polo peligro que entraña...

4.3.- Si se quere poñer a zona en valor, e dende logo O Incio debera formar parte da Ribeira Sacra, xa se fala de Bóveda, de Puebla de Brollón e nosoutros que estamos situados no medio e temos o Courel nada de nada, pois ben si queremos entrar no tema temos que ofertar lugares de estancia e pódense facer:  Vilasouto, é un lugar de privilexio e en Vilasouto está Calvos.

Si os nosos políticos non ven esto están cegos e deberan dedicarse a outra cousa.

En moitos lugares de Galicia xa teñen proxectos de saneamento como este que estamos a pedir. Ver este link por poñer un exemplo. Hai que moverse.

É ó que toca.

Nota: non me digan que non hai cartos, é falso, esto é básico e xa debera estar feito, é prioritario moverse os Concellos, Deputación, CHMS (Esto afecta o Miño e o Sil) e a U.E.. Repito moverse, presentar proxectos e solucións fundamentadas...

Encoro de Vilasouto, ¡Así non!. Por non poñer outra fotografía.

Autor Secundino Lorenzo.

 

salir.jpg (1925 bytes) Salir a Calvos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petición ao Concello do Incio

Presentado no Concello do Incio o día 01/02/2020

O escrito está presentado no nome de todos os veciños de Calvos como figura o final do texto.

 

 

Dña. Maria Luisa Aira Díaz, con DNI nº 33770986V,  e Dña. Pilar Aira Díaz, 33747356P,  copropietarias da Casa da Bica, no lugar de Calvos,  do Concello de O Incio (Lugo), con domicilio,  a efectos de notificacións,  na  Rúa do Progreso 131-3º , 32003-Ourense, con tfno.  699954555.

 

             EXPOÑEN:

Que actualmente os veciños do lugar de Calvos estamos a ter problemas de saneamento,  algúns de difícil ou imposible solución legal, toda vez que o lugar  carece dun alcantarillado que resolva estos problemas. Vivimos nun momento,  a nivel mundial,  que o tema do medio ambiente é primordial e todos debemos e temos a obriga de resolver esos problemas con métodos e sistemas axeitados.

        

 Polo que, SOLICITAN:

Ao  Concello de O Incio, nos conceda a instalación dun  sistema de alcantarillado.  Somos como moito,  hoxe,  catorce veciños.  Entre o lugar de Calvos e Vilasouto hai pouco máis dun km. de distancia e unhas cotas de altitude  axeitadas para meter colectores de saneamento. O custo non se presenta moi elevado, parece que pode ser asumible por parte do Concello aínda que poida ter que botar man de distintas subvencións.  Un profesional fixo o cálculo, baseado noutros similares con ese número de  veciños e distancias,  e considerou que o presupuesto non deberá superar 267.168 euros. En follas aparte poñemos as consideracións básicas de como se chegou a esta cifra, e cales foron os datos que lle demos para facelo.

Según a vixente lei de augas de Galicia,  lei 9/2010,  no art. 27 de competencias locais e no apart. C2 e no punto 3, queda claro que  o Concello de O Incio coa axuda da Diputación de Lugo, art. 27.5, e a Xunta de Galicia deberan resolver este problema. Iso é o que esperamos e solicitamos.

                                          O Incio,  un de febreiro  de 2020.

     

           Asinado: María Luisa e Pilar Aira Díaz  pola Casa da Bica. En nome e representación das seguintes casas: Casa Redondo, Casa Quintá, Casa Capón, Casa Crego, Casa Bica, Casa Barreira, Casa Escaleira, Casa de Riba, Casa de Ana, Casa de Enrique, Casa Lamiña, Casa Nogueira, Casa Antonio da Lama e Casa Luis da Lama.

 

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE O INCIO.

 

Volver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proxecto de alcantarillado presentado.

 

Mapa auxiliar do proxecto.

 

Notas proxecto construción colectores de saneamento do  lugar de  Calvos en O Incio (Lugo).

 

Antecedentes.

Estas notas están tomadas doutro proxecto similar feito nunha localidade de Madrid e que consistíu en colocar colectores entre unha urbanización de quince casas, de planta baixa e horta,  e outro colector situado a 800 m. de distancia. Un caso moi similar o de Calvos.

No noso caso os colectores deben unir ao lugar de Calvos e o colector do lugar de Vilasouto, a parroquia,  un total de pouco mais de 1000 m., nun total, xa que partirán de distintos lugares,  de 1600 m de colectores (ver plano real e os lugares de onde partirán os colectores).

 

Situación e emplazamento.

Expresado nos mapas . Neste caso 14 veciños, ou sexa 14 casas.

Aclarar que son catorce veciños que ao longo do ano viven nas suas casas, nestos últimos anos.

 

Actuacións xerais

Dar acometidas a 14 casas;  serían colectores de PVC de diámetro 400 mm (podería ser un pouco menor, e o presupuesto baixaría lóxicamente).

A lonxitude aproximada ata o colector de Vilasouto sería de 1600 m.

O lugar non ten problemas de exceso de pendente toda vez que vai entre 525 m. de altitude  no inicio e dunda altitude de  480 m  ao final o que da una pendente inferior o 5%, que non presenta problemas.

 

Obras auxiliares

A apertura de gavias non parece difícil xa que as mismas poden aproveitar os elementos existentes, así no tramo 1, ver un dos planos,  hai camiños, no tramo 2 hai varias opcións, no tramo 3 tamen camiños , no 4 podese aproveitar a beira de todo un prado ou o monte, e logo  cruzar a estrada que vai de  Calvos-Vilasouto e outras opcións, e por último o tramo 5 hai  o antiguo camiño para ir á  escola de Vilasouto.

Os asentamentos dos colectores irán como determina a vixente lexislación en canto a leitos e amplitude así como no remate.

En distancias non superiores a 50 m haberá que facer rexistros de formigón armado que cumplan tamén as leis vixentes.

Preto de cada una das casas haberá que facer  os rexistros correspondentes para acometer as tomas no seu momento polos veciños que así o desexen. Estos rexistros deberán estar ó máis  preto posible  das casas, e en todo caso dentro da legalidade.

 

Presuposto Xeral

Presuposto  de execución de material (PEM)

(Calculado por extrapolación dos datos do traballo referenciado ao principio e considerando una reducción polo tipo de terreno de un 30% ó que leva a un costo  aproximado de 120 €/m)…… 192.000 €

 

Presuposto de gastos de estructura.

Gastos xerais e Beneficio (PGE)

 (sobre un 15% do cálculo anterior ................................................    28.800  €

 

Por último un gasto dun  21% de Iva  ………………………………..   46.368  €

 

Total presuposto ………………………………………........………….267.168  €

 

Nota:  O presupuesto base,  do que tomo as notas anteriores,  trae uns datos que non considero resumir aquí xa que evidentemente seria  un plaxio pola miña parte.

Decir que presenta un estudio de caudais e polo tanto un cálculo exacto da sección dos colectores. Neste caso de Calvos  é moi probable que chegue cunha sección de 30 cm, co cal o presuposto sería máis barato.

Tamén leva varias páxinas cun  desglose de materiais, de todo tipo,  empleados na obra. Todo de primeira calidade.

Contempla todas as leis que deben cumplir este tipo de obras.

En total son oitenta páxinas que van firmadas por un estudio madrileño que encabeza un grupo de enxeñeiros especialistas neste tipo de obras.

 

 

--o--

 

Mapas de axuda:

Situación de Calvos. Salida proxecto alcantarillado e Vilsouto  a chegada.

 

 

Mapa de situación.

 

 

 

 

Volver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peticións a CHMS e a DIPUTACIÓN DE LUGO

 

Petición a CHMS. Febreiro 2020

 

 

Dña. Maria Luisa Aira Díaz, con DNI nº 33770986V,  e Dña. Pilar Aira Díaz, con DNI 33747356P , copropietarias da Casa da Bica, no lugar de Calvos,  do Concello de O Incio (Lugo), con domicilio,  a efectos de notificacións,  na  Rúa do Progreso 131-3º , 32003-Ourense, con tfno.  699954555.

 

             EXPOÑEN:

Que actualmente os veciños do lugar de Calvos estamos a ter problemas de saneamento, algúns de difícil ou imposible solución legal, toda vez que o lugar carece dun alcantarillado que resolva estos problemas. Vivimos nun momento,  a nivel mundial,  que o tema do medio ambiente é primordial e todos debemos e temos a obriga de resolver esos problemas con métodos e sistemas axeitados.

          Polo que, SOLICITAN:

A  Confederación Hidrográfica Miño Sil CHMS ,  conceda unha axuda e asesoría ao Concello de O Incio para que poda facer frente as obras do  alcantarillado do lugar de Calvos. Esta petición temén se fai a Deputación de Lugo e por suposto o Concello de O Incio.   Somos como moito,  hoxe,  catorce veciños.  Entre o lugar de Calvos e Vilasouto hai pouco máis dun km. de distancia e unhas cotas de altitude  axeitadas para meter colectores de saneamento. O custo non se presenta moi elevado, pensamos que pode ser asumible por parte do Concello aínda  que poida ter  que botar man de distintas subvencións. Un profesional fixo o cálculo, baseado noutros similares con ese número de  veciños e distancias,  e considerou que o presupuesto non deberá superar 267.168 euros. En follas aparte poñemos as consideracións básicas de como se chegou a esta cifra, e cales foron os datos que lle demos para facelo.

Según a vixente lei de augas de Galicia,  lei 9/2010,  no art. 27 de competencias locais e no apart. C2 e no punto 3, queda claro que  o Concello de O Incio coa axuda da Deputación de Lugo,  e da CHMS , art. 27.5, e a Xunta de Galicia deberan resolver este problema. Iso é o que esperamos e solicitamos.

                                          Calvos (O Incio – Lugo),  un de abril  de 2020.

                

 

Asinado: María Luisa e Pilar Aira Díaz  pola Casa da Bica. En nome e representación das seguintes casas: Casa Redondo, Casa Quintá, Casa Capón, Casa Crego, Casa Bica, Casa Barreira, Casa Escaleira, Casa de Riba, Casa de Ana, Casa de Enrique, Casa Lamiña, Casa Nogueira, Casa Antonio da Lama e Casa Luis da Lama.

SR.  PRESIDENTE DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA  MIÑO SIL, CHMS.  LUGO.

 

-----0-------

 

 

 

 

Petición a Diputación de Lugo

 

Dña. Maria Luisa Aira Díaz, con DNI nº 33770986V,  e Dña. Pilar Aira Díaz, con DNI 33747356P , copropietarias da Casa da Bica, no lugar de Calvos,  do Concello de O Incio (Lugo), con domicilio,  a efectos de notificacións,  na  Rúa do Progreso 131-3º , 32003-Ourense, con tfno.  699954555.

 

             EXPOÑEN:

Que actualmente os veciños do lugar de Calvos estamos a ter problemas de saneamento, algúns de difícil ou imposible solución legal, toda vez que o lugar carece dun alcantarillado que resolva estos problemas. Vivimos nun momento,  a nivel mundial,  que o tema do medio ambiente é primordial e todos debemos e temos a obriga de resolver esos problemas con métodos e sistemas axeitados.

        

 Polo que, SOLICITAN:

A  Diputación de Lugo,  conceda unha axuda ao Concello de O Incio para que poda facer frente as obras do  alcantarillado do lugar de Calvos.  Somos como moito,  hoxe,  catorce veciños.  Entre o lugar de Calvos e Vilasouto hai pouco máis dun km. de distancia e unhas cotas de altitude  axeitadas para meter colectores de saneamento. O custo non se presenta moi elevado, pensamos que pode ser asumible por parte do Concello aínda  que poida ter  que botar man de distintas subvencións. Un profesional fixo o cálculo, baseado noutros similares con ese número de  veciños e distancias,  e considerou que o presupuesto non deberá superar 267.168 euros. En follas aparte poñemos as consideracións básicas de como se chegou a esta cifra, e cales foron os datos que lle demos para facelo.

Según a vixente lei de augas de Galicia,  lei 9/2010,  no art. 27 de competencias locais e no apart. C2 e no punto 3, queda claro que  o Concello de O Incio coa axuda da Deputación de Lugo, art. 27.5, e a Xunta de Galicia deberan resolver este problema. Iso é o que esperamos e solicitamos.

                                          Calvos (O Incio – Lugo),  un de febreiro  de 2020.

                

Asinado: María Luisa e Pilar Aira Díaz  pola Casa da Bica. En nome e representación das seguintes casas: Casa Redondo, Casa Quintá, Casa Capón, Casa Crego, Casa Bica, Casa Barreira, Casa Escaleira, Casa de Riba, Casa de Ana, Casa de Enrique, Casa Lamiña, Casa Nogueira, Casa Antonio da Lama e Casa Luis da Lama.

 

SR.  PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO.

 

 

Volver.