DOG .- AS MINICENTRAIS DO LÉREZ.

Comentario Previo al DOG.

(No que sigue un extracto do DOG do 7 de agosto do 2.000 onde se somete a trámite de información pública a construcción das 6 minicentrais no río Lérez en Pontevedra).

Xa se sabe, trinta días para recurrir, e por suposto utilidade pública, así é como se fan as minicentrais en Galicia. Por outra banda detrás esta neste caso FENOSA a dona dos ríos de Galicia..........pero hai que loitar.

Dibuxo sacado da páxina www. do Concello de Cerdedo.                    FDibuxo sacado da páxina www. do Concello de Cerdedo.

As minicentrais van dende Cerdedo, pasando polo Concello de Campo Lameiro e rematan en Cotobad. Trátase de 6 minicentrais en linea.

Incomprensiblemente levan escada de peixes todas menos a primeira e a última.

 

O resumen das 6 presas é:

 

Salto Cotas Altura

Presa

Lonxitude

Presa

Canal

Derivación

Caudal Caudal

Mínimo

Potencia Cotas Escadas
1 288.30-319 24.70 m 117.60 m 30 m3/sg 1,5 m3 5250 kw 313-290 no
2 279.5-292 12.5 m 58.60 m 678 m 30 m3/sg   8700 kw 290-250 si
3 239.5-252 12,5 m 39.85 m 334 m 30 m3/sg   9500 kw 250-205 si
4 194.5-207 12.5 m 45.14 m 671 m 30 m3/sg   9800 kw 205-160 si
5 137-159 22 m 107,35 m 353 m 30 m3/sg   9900 kw 153-108 si
6 97.5-110 12,50 m 40.46 m 160 m 30 m3/sg   5600 kw 108-81 no

 

Este é o texto completo:

 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA          11.723

 

AUGAS DE GALICIA.

 

Resolución do 10 de Xullo de 2000 pola que se somete a trámite de información pública a solicitude de autoriración administrativa para a modificación das  características da concesión dun aproveitamento de augas para a producción de enerxía eléctrica no río Lérez, así como dos proxectos técmcos e dos documentos de avali ación ambientaL (Expediente 3/273/5).

 

José Luis Zapata Pinar en representación de Unión Eléctrica-Fenosa, SA., con enderezo na rúa Capitán Hayan0 53,28020 Madrid, solicita, ante o organismo autónomo Augas de Galicia, a autorización administrativa prevista nos artigos 62 da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas, e dos artigos 143 e seguintes concordantes co R.D. 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, para a modificación das características dun aproveitamento hidroeléctrico do río Lérez nos concellos de Cotobade, Campo Lameiro e Cerdedo (Pontevedra), outorgado á Sociedad General Gallega de Electricidad, S.A. por orde ministerial do 17 de setembro de 1953, sendo actualmente titular Unión Eléctrica-Fenosa, S.A., por Resolución do 17 de xuño de 1985 da Dirección Xeral de Obras Hidráulicas do MOPU.

 

Xunto coa solicitude achéganse os proxectos que definen as obrás e instalacións, así como os docu­mentos de estudio de impacto ambiental correspon­dentes, solicitando así mesmo a declaración de uti­lidade pública da modificación para os efectos de expropiación forzosa e impdsición de servidumes necesarias de e sobre os dereitos que poidan resultar afectados.

 

Nos anexos que se inclúen ó final transcríbense os datos e circunstancias máis relevantes que definen a modificación da concesión: unha breve des­crición das obras e instalacións proxectadas (anexo 1); e a relación na que se recollen os propietarios, bens e dereitos afectados (anexo II).

 

No presente anuncio sométese ó trámité de información pública a solicitude de modificación do aproveitamento referido, a documentación técnica e ambiental e a relación de afectados, de conformidade co artigo 109 do R.D. 849/1986, do 11 de abril, o artigo 5 do Decreto 442/1990, do 13 de setembro, e o artigo 59•40 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, cando os titulares dos bens e dereitos propostos polo peticionario~ sexan descoñecidos e así dirixirlle 6 Ministerio Fiscal, no~ seü momento, as dilixencias que se produzan, de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, co fin de que aquelas persoás naturais ou xurídicas poidan formular, por escrito en triplicado exemplar, cantas alegacións, observacións e recia­macións que coiden pertinentes na defensa dos seus intereses.

Os escritos poderanse presentar no rexistro xeral da Conselleríade Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, nos das súas delegacións provinciais, oficinas coniarcais da Xunta de Galicia oü en cal-quera da~ dependencias As que fai referencia o artigo 38.40 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, dentro do prazo improrrogable de trinta (30) días hábiles, dirixidos ó presidente de Augas de Galicia (edificios administrativos de San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela-A Coruña), expresando no éscrito a clave do expediente sinalada no encabezamento, un enderezo para os efectos de notificación e a denominación do proxecto do salto hidroeléctrico ou documento ambiental ó que se refiran.

 

O presente anuncio será obxeto de inserción no Diario Oficial de Calida, no BOP de Pontevedra, e de exposici6n nos taboleiros de anuncios dos. concellos de Cotobade, Campo Lameiro e Cerdedo.

 

O prazo entenderase aberto desde o día seguinte a producirse á última das publicacións as que se referire o parágrafo Anterior. Transcorrido o prazo de trinta (30). días hábil  desde que se faga esta publicación non só admitirá nin se terá en conta ningún escrito.

 

Os que se consideren interesados terán para os efectos oportunos, A súa disposición copia da petición e dos éíemplares do proxecto constructivo e relación de propiedades afectadas, para que poidan ser examinados, nos días e horas habituais de oficina nas seguintes dependencias administrativas e concellos:

 

* Augas de Galicia Demarcación Centro. Avda. Rodríguez de Viguri, 47, baixo A, 15703 Santiago de Compostela. A Coruña.

 

* Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Conselleria de Medio Ambiente, Rúa dos Feáns, 1-3, 15706 Santiago de Compostela. A Coruña.

* Conccllo de Cotobade: Carballeda Chan, 11, 36856 Cotobade-Pontevedra.

* Concello de Campo Lameiro: San Miguel de Campo, 36110 Campo Lameiro-Pontevedra.

* Concello de Cerdedo: Praza do Concello, 1, 36130 Cerdedo-Pontevedra.

Do mesmo xeito, estará A disposición dos interesados a documentación ambiental nos organismos e concellos que a continuación se relacionan:

* Augas de Galicia. Demarcación Centro.

* Dirección Xeral de Calidade e Aval iación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente.

* Delegación Provincial da Consellerfa de Medio Ambiente:da provincia dé Pontevedra. Rúa Nava de Abaixó, n0.2, 36071 Pontevedra

* Concello de Cotobade

* .Concello de Campo Lameiro.

Advírtese qu~ 08 estudios específiéos ambientais cada sa~to só se atoparáti nos concellos que afec­‘n ós seuÉízñbitog lócais. »

 

Santiágo ¿e Coñ~postela, 10 de xullo de 2000. Agustín Hernández-Fernández de Rojas

Presidénte do organismo autónomo

Augas de Galicia

 

ANEXO 1

Descrición das obras proxectadas

Denominación: proxecto de modificación das ~aracterfsticas do aproveitamento do río Lérez.

Obxecto: producción de enerxía elóctrica.

Caudal: 30 m3Is.

Tramo ocupado: cotas 313-81 m.

 

Desnivel: 232 m.

Potencia total instalada: 48.750 kW.

 

Concellos afectados: Çotobade, Campo Lameiro e Cerdedo (Pontevedra).

 

Breve descricjón das características principai. das obras e instalacións:

 

A modificación do aproveitamento consiste na construcción dos seguintes seis (6) saltos, nume­rados do 1 6 6, segundo a súaposici4n no río, sendo o n<> 1 o situado na cota máis alta:

 

-Salto n0 1.

 

Presa:

Presa de gravidade de planta recta situada a cota

288,30 m do leito do río, cunha altura máxima sobre

o leito de 24,70m de altura (cota de coroación 3~19 m)

e lonxitude de coroación de 117,6 m.

 

O vertedoiro é de labio fixo  constituido pór dous vaos de 20 m de lonxitude e 3 m de ancho.

A presa ten dous desaugadoiros de fondo, a cota 293, de 1 m de diámetro con dobre peche.

 

Central:

 

Situada a pé de presa na marxe esquerda do río, a cota 304, cunhas dimensións en planta de l6X25m.

 

Proxóctanse 3 grupos xeradores: dous con turbinas semi-kaplan, de eixo vertical de 15 m3/s e 2.500 kW cada unha, e un para turbiar o caudal ecolóxico con turbina tipo semi-kaplan de eixo vertical de 1,5 m3/É e 250 kW de potencia.

O tramo de río que aproveita este salto é de cotas 313-290 m.

-Salto no 2.

Presa:

Con presa de 58,60 m de lonxitude decoroación situado na cota 279,5 do río, é unha altura sobre o leito de 12,50 m (cota de coroación 292 m) e un ancho dc aliviadoiro de 19,40 m~.

A presa ten un desáugadóiro de fondo a cota 280,50, formado por un tubo de 0,5 de diámetro.

A toma realfzase a. cota 281.m pola marxe dereita do río cunha sección de 4,5 x 4,5 m. de lonxitude de transicción a circular de 15 m. executándose un túnel de 3,6 m de diámetro interior cunha lonxitude de 663 m.

Disporase dunha éscala de peixes que discurre pola marxe ezquerda do río.

 

Central:

 

Situada na marie dereita a cota 250 m cunhas dimensións en planta de 12X38 m, onde serán ins­taladas dúas turbinas Francis de eixo horizontal para 15 m3/s cada unha.

 

O tramo de río que aproveita este salto é de cotas 290 a 250 m.

 

Potencia instalada: 8.700 kW.

 

-Salto n0 3.

 

Presa:

 

Con presa de 39,85 m de lonxitude de coroación

situado na cota 239,50 do río, cunha altura sobre

o leito de 12,50 rn (cota de coroacjón 252 m) e

un anchÉi de aliviadoiro de 20,43 m~

 

A presa ten un desaugadoiro de fondo a cota 240 formado por un tubo de 0,5 m de diámetro.

 

Disporase unha escala de peixes que discorre pola marxe dereita do río.

 

A derivación farase na cota 281 m do río na marie dereita mediante unha sección de 4,50X4,50,m cun­ha lonxitude detranskióiide 15 m, que pasa a sec­ción circular de 3,6 m de diámetrq. interior nunha

lonxitudede3l9m. -

No segundo tramo instalarase un encanamento de 3,2 m de diámetro nunha lonxitude de 442 rn anco­rado con dados de formigón.

 

Central:

 

Situada na marie dereita do río a cota 205 m eun­has dimensións en planta de 12 X 38 m, onde se instalarán dúas turbinas Francis de eixo horizontal para 15 m3/s.

 

O tramo do río que aproveita este salto é de cotas 250-205 m.

 

Potencia instalada: 9.500 kW.

 

-Salto no 4.

 

Presa:

 

Con presa de 45,14 m de lonxitude de coroación situado na cota 194,50 do río, cunha altura sobre o leito de 12,50 m (cota de coroación 207 m) e un ancho de aliviadoiro de 22,07 m.

 

A presa ten un desaugadoiro na cota 195,50 for.’ mado por un tubo de 0,5 m de diámetro. -

pola

Disporasei unha escala de peixes que discurrirá pola marxe dereita do río.

 

A derivación farase na cota 196 rn do río na marxé dereita mediante unha sección cadrada de 4,5X4,5 m e lonxitude de transición de~ .15 m de

lonxitude. . -

O túnel .discorre pola marxe dereita do río cunha sección circular de 3,6 m de diámetro interior e unhalonxudede>~56 m.’

~Central:”

Situada xunto á desembocadura do río Grande a cota 160      do río cuhas dimensións de 12 X38 m, onde se instalarán dous grupos de tipo Francis de eixo horizontal para un caudal de 15 m3/s cada un.

O tramo do río que aproveita este salto é de cotas 205-160 m.

Potencia instalada: 9.800 kW.

-Salto n0 5.

Presa:

Con presa de 107,35 m de lonxitude de coroación situado na cota 137 m do río, cunha altura de 22 m sobre o leito (cota de coroación 159 m) e un aliviadoiro de labio fixo de dous ramos de 20 m de lonxitude e 3 m de ancho.

A presa ten dous desaugadoiros de fondo a cota 139 formado por dous tubos de 1,00 m de diámetro.

A derivación farase en túnel a cota 139 m do río na marxe dereita do mesmo, mediante unha sección de 4,5 X4,5 m e unha lonxitude de 15 m de transición.

Ó túnel executarase pola marie dereita do río, de 3,6 m de diámetro cunha lpnxitude de 338 m.

Central:

Situada na cota 108 do río, na marxe dereita do río cunhas dimensións en planta de 12 x 38 onde se instalarán dous grupos tipo Francis para 15 m3 /seg cada un.

O tramo do río que aproveita este salto 6 de cotas 153-108 m.

Potencia instalada: 9.900 kW.

-Salto n0 6.

Presa:

Con presa de 40,56 m de Ionxitude de coroación situado na cota 97,50 do río (uns metros augas abaixo da desembocadura do río das Penizaa), cunha altura sobre o leito de 12,50 m (cota de coroación 110 m) e un ancho de aliviadoiro de 21,13 m.

A presa ten un desaugadoiro de fondo na cota 98,50 formado por un tubo de 0,5 m de diámetro.

Disporase unha escala de peixes que discorre pola marie esquerda do río.

A toma realizarase pola marie dereita do río na cota 101,4 m con tubo de aceiro de 3,2 m de diámetro e 160 m de Ionxitude, ata un túnel circular de 3,60 m de diámetro que termina na central.

Central:

Situada na marie dereita do. río a cota 81 do río cunhas dimensións en planta de 12X38 m, onde

- se iñstalarán dúas turbinas Francis de eixo horizontal para 15 m3/seg cada unha.

O tramo do río que aproveita este salto é de cotas I08-81m.

Potencia instaladá: 5.600 kW.

 

Volver cast.                              Volver galego.