DESASTRE NO COUREL.

"Parque natural XA"

  SOS COUREL, a Asociación ecoloxista cultural  SOS  Courel pide axuda.

Unha pizarreira pón en peligro unha zona do Courel. Email recibido de  SOS COUREL.

Email de Cupire Padesa: a pizarreira califica a noticia anterior como falsa. 

A presencia de NO2 no Courel alarmante.

Ver o mapa de NO2 do Envisat.  Realmente para preocuparse.

Ver tamén a confirmación da U.E. no tema...

Por suposto a gestión da Xunta na UE:  para desmentir...

Saír.

 

 

 

DESASTRE NO COUREL: UNHA PIZARREIRA PON EN PELIGRO UNHA ZONA DO COUREL.

Con esta pequena páxina inicio unha denuncia do que está a ocurrir nunha zona emblemática O COUREL. Según SOS COUREL están desfacendo a zona de Folgoso (ver o mapa)  e está a afectar gravemente o río Lor, para mín o mellor río galego.

Na sensacional fotografía de Lemavo, vese claramente o que está ocurrir na zona. Está sacada o 09/01/2005 no pobo de Vilamor. O fondo Folgoso de Courel e a dereita a Canteira Da Campa. Diga o que diga Cupire a empresa extractora a fotografía non deixa lugar a dúbidas. Trátase dunha desfeita.

Como primeira medida que sepan os compañeiros de SOS COUREL que teñen esta páxina a súa disposición:

De momento limítome a poñer uns mapas da zona e reproducir integramente o email recibido:

 

Poño integramente o email recibido como SOS NO COUREL.

Dende “SOS Courel” pedímosche que se o tes a ben, fagas  teu este correo e o reenvíes ós teus amigos e coñecidos, ás institucións, empresas, asociacións, colectivos, ............, e aos medios de comunicación.

Somos  xente do Courel, veciños/as e amigos/as, un grupo aberto e solidario que traballamos na elaboración dun proxecto de desenvolvemento sostible que evite  a despoboación e perda dos valores naturais e culturais propios dunha zona de montaña que, o igual que a franxa costeira e a marxe dos ríos, é propiedade de todos e debe preservarse para as xeracións futuras.

Está recoñecido o Courel, como o territorio de maior biodiversidade de Galicia, debido a factores climáticos, xeolóxicos, orográficos, pero sobre todo pola actividade  humana, dende tempos remotos, compatible coa conservación do medio natural. Nestes últimos anos, aínda que protexido oficialmente, estase a levar a cabo unha “política escondida” de despoboamento interesado e devastación co único obxecto de favorecer o avance e o lucro de empresas sen escrúpulos.

Por iso queremos denunciar unha gran catástrofe ambiental que se está a producir no Courel e que se estende polas augas do Lor, Sil e Miño ata o Atlántico. Trátase da coñecida  

canteira ilegal de pizarra “La Campa” (http://sigpac.mapa.es/cibeles/visor/ con coordenadas x 647.319, y 4.715.691). Promovida por CUPIRE PADESA SL e filiais (http://www.cupirepadesa.com/), líder mundial na producción e comercialización de pizarra:

Esta é a fotografía exacta da zona. Observar o deterioro que produce a canteira, másivo o verter nun regato que desemboca no Lor. Realmente lamentable...

-         Coa complicidade das administracións, avanza ás súas anchas por entre os núcleos poboados do Courel: A Campa, Baldomir, Pendella, Touzón, Folgoso e Santa Eufemia, .........

 

-         Están traballando a menos de 300 metros do río Lor, nel verten as augas do río que baixa de Santa Eufemia, totalmente ocupado este polo escombro da pizarreira e polos traballos de extracción.

 

-         Non se rexenera o terreo, os escombros campan ás súas anchas por toda a superficie da explotación e a terra vexetal xace por debaixo a decenas de metros de profundidade.

 

-         O uso de explosivos e o anárquico e temerario avance da explotación están a producir regañas nas paredes das casas e nas ladeiras dos montes que, seguro, desembocará nunha gran desgracia.

Vista máis de cerca.

 

-         Despois de case dúas décadas de “abraiante curriculum de respecto á lei, á natureza e ás persoas”, esta empresa está tramitando a legalización no Concello e a ampliación. A recente consecución da categoría de “explotación de recursos c”, permitiralle no futuro, previa concesión de licencia municipal, a ampliación e expropiación forzosa dos eidos e casas aos veciños.

 

-         Toda esta situación traerá consigo a desvalorización  das propiedades, o cese da actividade turística e agrogandeira e o despoboamento total do Concello.

 

-         En http://www.xunta.es/conselle/cma/GL/CMA05e/p05e02.htm, podedes comprobar o enorme burato que a Xunta de Galicia reservou para esta e outras canteiras, no mapa do LIC Ancares-Caurel, na última proposta á Comisión Europea, pendente aínda de aprobar por esta. Deixando fóra hábitats de interese comunitario como soutos, prados naturais, uceiras, bosque de ribeira, ......

 

-         No Courel leváronse a cabo investimentos de fondos europeos, a través de sucesivas iniciativas LEADER coa finalidade de promover o desenvolvemento rural sostible, totalmente incompatible con este xeito de explotar os recursos naturais.

 

-         A Unión Europea está a cofinanciar un plan para a rexeneración hidrolóxico-forestal das escombreiras de pizarra de toda Galiza. As escombreiras do Courel quedaron fóra deste plan.

 

-         Por suposto, o noso apoio aos traballadores e traballadoras, desta canteira e do Courel en xeral, na defensa dos seus dereitos: á estabilidade laboral, a unha remuneración xusta, á seguridade e hixiene no traballo, a unha representación democrática,...... Á indemnización correspondente no caso de que se vulneren estes ou sexan víctimas dun fraude e a un posto de traballo alternativo.

 

-         Ancares-Caurel está declarado Zona de Especial Conservación, é polo tanto de lei, e na man das administracións está,  para un Courel sostible e habitable, promover o emprego alternativo: na protección e rexeneración ambiental, conservación da paisaxe tradicional, conservación do patrimonio cultural, silvicultura, agrogandería de calidade (carne, castañas, mel, horta .......), turismo sustentable, ....... Evitando así, a chantaxe das empresas que destrúen poñendo os postos de traballo por diante.

 

 

Denunciamos de paso, unha vez máis, o noso problema humanitario:

·       Marxinados, illados, sen a maioría dos servicios básicos e obrigados a marchar, de pouco nos serve que unha canteira teña unha producción bruta 20 veces superior á suma do orzamento do Concello, do gasto educativo e do gasto en sanidade.

  

·       No ano 2003, levouse a cabo, entre os veciños, unha masiva recollida de sinaturas, apoiando un documento no que se pedía un plan de emerxencia para o Concello, foron entregadas ao Presidente da Xunta en decembro dese ano, ós Conselleiros, ao Valedor do Pobo e no Parlamento de Galiza. Estamos aínda esperando a resposta do Sr. Presidente, do que din que ten por costume contestar a todas as cartas.

 

·       Nese plan de emerxencia pedíase, entre outros servicios, cobertura sanitaria durante a noite, das 22 h. ata as 8 h. do día seguinte, por ser unha zona illada de montaña.

 

·       Tamén se pedía a mellora das estradas que nos comunican coa autovía e con Monforte. A resposta foi proxectar unha superestrada, cun orzamento de case 18 millóns de euros, en dirección Quiroga, que os veciños nin pediron nin utilizarán, salvo para acudir ás feiras. Débense mellorar as comunicacións priorizando, sen despilfarros e estragando o menos posible o entorno.      

                        Agradecidos de antemán, dende o Courel de todos,

                        unha aperta.                                                                                          Co                                        contacto: soscourel@mundo-r.com

SOS Courel, outono do 2004

   subir.

Saudos de S. Lorenzo.

Ourense.


  Salir.

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DE CUPIRE PADESA O EMAIL DE SOS COUREL.

En relación con el correo electrónico difundido el pasado septiembre por la organización «SOS Courel», de la que Vd., entre otros muchos organismos y entidades públicos y privados, ha sido destinatario, la empresa CUPIRE –PADESA, S.L. quiere salir al paso de las afirmaciones inexactas y falaces, cuando no directamente difamantes, que en el mismo, así como en otros medios de comunicación masiva, se vienen vertiendo por la citada organización.

 

En el citado «e–mail» –en negrita, y de forma sobreimpresionada, aumentada y subrayada–, se dice que se quiere «denunciar una gran catástrofe ambiental» en la zona del Courel, supuestamente causada por la «cantera ilegal de pizarra “La Campa”», «promovida por CUPIRE–PADESA, S.L....líder mundial en la producción y comercialización de pizarra», para, acto seguido, afirmar que dicha cantera «avanza a sus anchas por entre los núcleos poblados del Courel», que «están trabajando a menos de 300 metros del río Lor», que «vierten sus aguas en el río que baja de Santa Eufemia», que «no se regenera el terreno, y los escombros campan a sus anchas», que «el uso de explosivos es anárquico y temerario», que «se está tramitando la legalización en el Concello de la ampliación [de la licencia]» y que ésta va a suponer «la expropiación forzosa de las casas de los vecinos»; así como otra serie de «perlas» de similar factura.

                                       

Ante tal avalancha de dicterios y afirmaciones inveraces, la empresa CUPIRE –PADESA, S.L. se ve en la obligación de efectuar las siguientes puntualizaciones:

 

1º.– Desde el punto de vista minero, la cantera «La Campa» cuenta, desde el inicio de su actividad en el año 1974, con todos los permisos legales necesarios para desarrollar su actividad; inicialmente, en régimen de autorización administrativa, en la denominada Sección A (tal y como por aquellas fechas se exigía a las explotaciones de pizarra), y, posteriormente, adaptándose a las no pocas modificaciones legales que en materia de minería se han ido sucediendo.

 

A tal efecto, conviene destacar que el 3 de enero de 2002 la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de la Consellería de Industria, Comercio e Minas de la Xunta de Galicia resolvió «SEGREGAR 8 cuadrículas mineras del permiso de investigación “JURJO PRIMERO Nº 5367 y RECLASIFICAR como derecho minero de la sección C (recurso pizarra)... de la titularidad de CUBIERTAS DE PIZARRAS REUNIDAS Y AGRUPADAS PARA LA EXPOLTACIÓN, S.A. (CUPIRE PADESA), que recibirá la denominación de “LA CAMPA” Nº 5367.2, la cual tendrá una superficie de 8 cuadrículas mineras».

 

2º.–  Desde el punto de vista medio–ambiental, con fecha 25 de Marzo de 2004 y después de un largo y esforzado proceso, la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia aprobó la Declaración de Impacto Ambiental  relativa al Proyecto de Explotación de la «La Campa » nº 5367.2. 

 

Esta resolución tiene una especial trascendencia teniendo en cuenta que ha sido emitida por el organismo que ostenta la máxima autoridad en materia medioambiental en Galicia, el cual, con su adopción, pasa a validar plenamente las condiciones actuales de la explotación, y las medidas correctoras presentes y futuras adoptadas por la empresa en materia medioambiental.

Huelga decir que para poder obtener dicha autorización, CUPIRE–PADESA ha tenido que demostrar estar en disposición de respetar al máximo las exigencias en materia medioambiental que la normativa dispone, implementando un conjunto de medidas que se acomodasen plenamente a las últimas pautas que pretende implantar la Administración Medioambiental en las explotaciones de Minería, lo que solamente ha podido lograrse, con un enorme esfuerzo en medios económicos y humanos (entre otras coberturas, CUPIRE–PADESA ha tenido que avalar una elevadísima suma de dinero con el fin de garantizar la restauración prevista del medio afectado), mediante la instauración de un proceso de desarrollo de la explotación plenamente acorde con el principio de desarrollo sostenible.

       Conviene señalar, a mayor abundamiento, que en la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes a las anteriores autorizaciones existe plena constancia de lo siguiente:

 

(i)  que CUPIRE–PADESA ha renunciado voluntariamente a proyectar cualquier afección sobre las dos cuadrículas situadas al oeste de la concesión (con una superficie aproximada de 56 Has.) por las cuales discurre el Río Lor, con lo cual el impacto ambiental sobre dicha superficie es, simplemente, inexistente. De ahí que sea totalmente falso que se esté trabajando a menos de 300 metros del río Lor, ni que se esté realizando ninguna clase de vertido sobre sus aguas

ii)                  que todas las voladuras se realizan con los consabidos permisos específicos y de forma absolutamente controlada y preordenada, todo lo contrario a ese fementido uso de explosivos anárquico y temerario;

iii)               que los escombros se depositan de manera racional y ordenada en escombreras establecidas legalmente al efecto, siempre de acuerdo con los usos de la minería, y en ningún caso campan a sus anchas como engañosamente se sostiene;

iv)               que la práctica totalidad de los terrenos, salvo muy contadas excepciones, donde se desarrolla o se va a desarrollar la actividad de la cantera son propiedad exclusiva de CUPIRE–PADESA, y que la misma en ningún caso va a afectar a ningún núcleo vecinal ni tampoco a ninguna casa de ningún vecino.  

3.–  En cuanto a la licencia municipal, lo único cierto es que CUPIRE–PADESA, una vez obtenidas todas las autorizaciones mineras y medioambientales, ha tenido que ampliar y actualizar el expediente administrativo que desde hace varios años se encontraba paralizado a expensas del pronunciamiento medioambiental y de que se delimitara definitivamente la zona «Red Natura 2000»; como quiera,  por un lado, que ya está perfectamente acotada la repercusión sobre la sanidad ambiental y las medidas correctoras al efecto, y, por otro, ya se ha delimitado definitivamente el perímetro de Red Natura, quedando fuera del mismo la Concesión de Explotación «La Campa», nada más normal para una empresa que intenta siempre conducir su actividad por los cauces más estrictos de la legalidad que retomar y revitalizar todos los trámites paralizados hasta su consecución final.

        Al respecto, llama la atención la falta absoluta de rigor con que la citada plataforma «SOS Courel» se viene conduciendo en sus apariciones públicas en diversos medios de comunicación; así por ejemplo, la citada plataforma afirmaba en el Diario «El progreso» del día 2 de octubre de 2004 (pág. 26) que la pizarrera La Campa «está causando una “catástrofe ecológica” en un área incluida en el programa Red Natura 2000 para la protección de espacios de especial interés medioambiental», cuando es un hecho sobradamente conocido que la explotación La Campa ya no se encuentra dentro del mencionado programa Red Natura 2000; como se ve, un prodigio de seriedad cuando lo que se trata es de difundir una información de forma masiva.

 

A la vista de los anteriores datos, podemos concluir que ni estamos ante una cantera ilegal (es más, podemos afirmar que muy pocas empresas pizarreras en toda Galicia están en condiciones de igualar la cobertura legal y medioambiental con que cuenta la explotación La Campa ), ni existe ninguna catástrofe natural de ningún tipo, así como que, tanto a través del correo electrónico remitido a multitud de destinatarios, como de diversos artículos periodísticos que han visto la luz en los últimos días, «SOS Courel» está propalando un  rosario de informaciones que en nada se ajustan a la realidad, y que, por su contenido tendencioso, difamatorio y mendaz, deben tener su adecuada respuesta en todos los ámbitos posibles.

 

Por ello, ENTENDIENDO QUE SE ESTÁ ATENTANDO FRONTALMENTE CONTRA EL PRESTIGIO Y LA IMAGEN DE  CUPIRE –PADESA, Y QUE SE LE ESTÁ CAUSANDO GRATUITAMENTE UN GRAVE DAÑO EN FORMA DE DESCRÉDITO Y DIFAMACIÓN PÚBLICOS, CUPIRE–PADESA LE RUEGA, COMO DESTINATARIO DE DICHAS INFORMACIONES, QUE NIEGUE TODO CRÉDITO Y VIRTUALIDAD A LAS MISMAS, Y SE ABSTENGA DE PROPAGAR, AMPLIAR O EXTENDER SUS YA PERNICIOSOS EFECTOS, ANUNCIÁNDOLE QUE VA A TOMAR, DE FORMA INMEDIATA, ACCIONES LEGALES CONTRA LOS AUTORES DE DICHAS COMUNICACIONES.

 Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad de manifestar nuestra perplejidad por el excesivo eco que, desde hace ya varios años, están teniendo determinadas denuncias de determinadas plataformas, que bajo un aparente preocupación por el medioambiente y escondiendo casi siempre oscuros intereses particulares, adolecen de una falta absoluta de ecuanimidad y criterio, y se dedican a difundir informaciones sesgadas, manipuladas e inveraces; en el caso que nos ocupa, no se puede soslayar que la cantera «La Campa» procura desde hace muchos años más de 75 puestos de trabajo estables y bien remunerados, la mayoría de ellos residentes en la zona de O Courel: discutir, a estas alturas, la riqueza que generan, en puestos directos e indirectos, las explotaciones mineras como CUPIRE-PADESA son ganas de discutir lo evidente y descalifican, de raíz, a quien lo plantea, y mucho más en zonas tradicionalmente deprimidas como O Courel; otra cosa es que haya que cohonestar esta actividad con una protección adecuada y eficaz del Medio Ambiente, circunstancia en la que se están poniendo los máximos esfuerzos y en la que, en coordinación con la Administración, se debe avanzar. Pero ello sin «fundamentalismos» de ninguna clase y sin dar pábulo a opiniones y denuncias alejadas totalmente de la realidad, que, por su patente falta de objetividad y criterio, sólo conducirían a posturas perniciosas y casi «suicidas» para el desarrollo y progreso de la zona.

 

subir.

Salir.